วัตถุประสงค์


  1. วางผังภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  2. จัดทําผังนโยบายระดับภาคที่สอดรับกับฝั่งนโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนา และดํารงรักษาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและอื่นๆ ที่เหมาะสม พร้อมกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการดําเนินการ ในการนําผังไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการผังเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อชี้นําการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง รวมถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน