ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  1. ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผังประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
  2. สามารถนำเสนอผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกรอบนโยบายและแผนผังพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดสามารถนำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกันและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของผังภาค