ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562

ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

ดาวโหลด