โครงการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรวมในอนาคต ชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องคำนึงถึงการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบ

ซึ่งการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นการกำหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ และวิธีดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล

วัตถุประสงค์

1. วางผังภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. จัดทำผังนโยบายระดับภาคที่สอดรับกับผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และดำรงรักษาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและอื่นๆ ที่เหมาะสม พร้อมกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการในการนำผังไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการผังเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวสารและกิจกรรม